I. Prawa i obowiązki dziecka

 

Dziecko ma prawo do:

 

 • miłości i ciepła,
 • opieki i zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego ( do przytulania swojej domowej, ulubionej zabawki),
 • akceptacji,
 • wyrażania swoich uczuć,
 • równego traktowania,
 • swobodnej zabawy zgodnej z własną inwencją,
 • swobodnego wypowiadania się,
 • współdecydowania o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu,
 • popełniania błędów,
 • odmowy jedzenia nie lubianych potraw,
 • zdobywania wiedzy i umiejętności, eksperymentowania,
 • rozwijania swoich zdolności i umiejętności,
 • intymności,
 • odpoczynku,
 • codziennego pobytu na świeżym powietrzu,
 • uczestniczenia w zajęciach dodatkowych min.: religii, rytmice,logopedii, języku angielskim, zajęciach gimnastyki korekcyjnej oraz zajęciach kompensacyjnych,
 • odrębności wyznaniowej.

 

Dziecko ma obowiązek:

 

 • przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł – kodeks grupy,
 • używania „czarodziejskich słów”: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry itp.,
 • szanowania mienia przedszkolnego (sprzęt, zabawki itp.),
 • słuchania dorosłych,
 • być samodzielnym na miarę swojego wieku,
 • dzieci 6-letnie - systematycznego uczęszczania na zajęcia przedszkolne,
 • dbania o swoją higienę osobistą,
 • odpowiedniego zachowania się w danej sytuacji (wyjście do Domu Kultury, przedstawienie teatralne, stołówka itp.),
 • udzielania współdziałania w grupie, koleżeńskiej pomocy (pomoc słabszym, wiązanie butów młodszym kolegom itp.)

 

I. Prawa i obowiązki rodzica

 

Rodzice mają prawo do:

 

 • - uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka,
 • - otrzymania pomocy pedagogicznej, psychologicznej, materialnej i innej w miarę potrzeb,
 • - do podmiotowego traktowania swego dziecka,przez nauczycieli i obsługę,
 • - wyrażania opinii o pracy przedszkola (opieka, wychowanie, żywienie, imprezy, wypoczynek itp.),
 • - rozmowy z nauczycielem bez obecności dzieci i osób trzecich,
 • - zgłaszania i realizacji własnych pomysłów, inicjatyw,
 • - do otrzymania natychmiastowej informacji w nagłym przypadku dotyczącym zdrowia dziecka,
 • - wyrażania swojej odrębności wyznaniowej,
 • - udziału w zajęciach i zabawach organizowanych z udziałem rodziców.

 

Rodzice mają obowiązek:

 

 • - współpracy z nauczycielem dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
 • - interesowania się sukcesami i porażkami własnego dziecka,
 • - uczestniczenia w zebraniach ogólnych i grupowych,
 • - przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, informowania dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka,
 • - zgłaszania nauczycielowi niedyspozycji i niepokojących objawów dotyczących zdrowia i zachowania dziecka,
 • - pomocy w organizowaniu imprez przedszkolnych i grupowych,
 • - zapoznawania się z treścią ogłoszeń i gazetek,
 • - przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta.
 • - systematycznego przyprowadzania do przedszkola dziecka 6-letniego,
 • - przestrzegania zaleceń nauczycieli, terapeutów w wyrównywaniu deficytów rozwojowych u dziecka.

Bip

Ramowy rozkład dnia

Kubusiowe Kuchcikowo